UCARE

UCARE CONTACT US GALLERY SERVICES TIME TABLE PACKAGES PACKAGES TIME TABLE SERVICES GALLERY CONTACT US قبل بعدی 1 YEAR VIP مدت اعتبار یک سال VIP هدیه ‏ مهمان، یک میلیون و هشتصد هزارتومان اعتبار بوفه، 50% تخفیف پکیج ویژه تمرین در منزل،پکیج پزشکی VIP (دارای قابلیت فریز) میزان اعتبار 19 میلیون تومان 1 YEAR مدت […]

medical

MEDICAL CONTACT US GALLERY SERVICES TIME TABLE PACKAGES SERVICES TIME TABLE PACKAGES CONTACT US GALLERY قبل بعدی 1 YEAR مدت اعتبار یک ماه و نیم آفر ‏240/000 تومان افزایش اعتبار زمان بازیابی یک ماه قیمت یک میلیون تومان 8 MONTH مدت اعتبار یک ماه و نیم آفر ‏240/000 تومان افزایش اعتبار زمان بازیابی یک ماه […]

unit

UNIT CONTACT US GALLERY SERVICES TIME TABLE PACKAGES SERVICES TIME TABLE PACKAGES CONTACT US GALLERY قبل بعدی 1 YEAR مدت اعتبار یک ماه و نیم آفر ‏240/000 تومان افزایش اعتبار زمان بازیابی یک ماه قیمت یک میلیون تومان 8 MONTH مدت اعتبار یک ماه و نیم آفر ‏240/000 تومان افزایش اعتبار زمان بازیابی یک ماه […]

jamaran

JAMARAN CONTACT US GALLERY SERVICES TIME TABLE PACKAGES PACKAGES TIME TABLE SERVICES GALLERY CONTACT US قبل بعدی 1 YEAR VIP مدت اعتبار یک سال هدیه ‏ مهمان +ماساژ+آرایشگاه + کمد VIP +پکیج پزشکی VIP + یک میلیون تومان اعتبار بوفه (دارای قابلیت فریز) میزان اعتبار 19 میلیون تومان 1 YEAR مدت اعتبار یک سال هدیه […]

enghelab

ENGHELAB CONTACT US GALLERY SERVICES TIME TABLE PACKAGES PACKAGES TIME TABLE SERVICES GALLERY CONTACT US قبل بعدی 1 YEAR VIP مدت اعتبار یک سال VIP هدیه ‏ مهمان، یک میلیون و هشتصد هزارتومان اعتبار بوفه، 50% تخفیف پکیج ویژه تمرین در منزل،پکیج پزشکی VIP (دارای قابلیت فریز) میزان اعتبار 19 میلیون تومان 1 YEAR مدت […]

sobhan

SOBHAN CONTACT US GALLERY SERVICES TIME TABLE PACKAGES PACKAGES TIME TABLE SERVICES GALLERY CONTACT US قبل بعدی 1 YEAR VIP مدت اعتبار یک سال هدیه ‏ مهمان +ماساژ+آرایشگاه + کمد VIP +پکیج پزشکی VIP + یک میلیون تومان اعتبار بوفه (دارای قابلیت فریز) میزان اعتبار 19 میلیون تومان 1 YEAR مدت اعتبار یک سال هدیه […]