فروش فضای تبلیغاتی

گروه یوجیم به عنوان برندی پیشرو در حوزه سلامتی و ورزش، با داشتن 12000 عضو فعال در شهر تهران، بستر مناسبی را پدید آورده که در آن اعضاء و پرسنل به شکل یک خانواده ی بزرگ بهترین ساعت روز خود را در کنار هم می گذرانند.این موقعیت، فرصت مناسبی در اختیار برندها قرار میدهد تا بتوانند در فضای پر انرژی و سرزنده یوجیم با مخاطبان هدف خود ارتباط برقرار کرده و به معرفی خدمات و محصولات خود بپردازند به همین منظور روزانه بیش از 1700 تردد و بازدید از فضاهای تبلیغاتی شعب صورت می گیرد.
گروه یوجیم با اتکا به تجربیات ارزنده و موفق خود در همکاری با برندهای مطرح، آماده است تا امکانات و بستر تعامل مناسبی را در اختیار برندها قرار دهد که بتوانند به بهترین شکل ممکن با مخاطبان هدف خود ارتباط برقرار کنند.

 

 

شعبه های ارائه دهنده فضای تبلیغاتی

با تاچ گوشی و یا کلیک به سمت چپ و راست کاتالوگ دیجیتال زیر را ورق بزنید.

نحوه نمایش تبلیغات شما

ویدیو

با توجه به استفاده روز افزون برندها از ویدیو های تبلیغاتی و اهمیت به کار بردن امکانات ویدیو در جهت معرفی محصولات و خدمات به مخاطبان هدف ، گروه یوجیم بستری ویژه و یکپارچه از دستگاه های پخش ویدیو در غالب های ویدیو پروجکشن LFD , LCD و مانیتور دستگاه های هوازی ایجاد کرده که فرصتی جذاب را در اختیار قرار میدهد تا ویدیوهای تبلیغاتی محصولات و خدمات شما در زمان های مشخص و تعداد مرتبه های تعیین شده به نمایش در آیند.

شعبهLCDLFD ( ویدئو وال )مانیتور ( دستگاه هوازی)
جماران1 (65 اینچ )1     (172.8 *307.8 cm )17
سبحان01           (200 * 520 cm )32
زعفرانیه01           (115 * 205 cm )17
کوهستان02           (512 * 240 cm ) | (205 * 115 cm )30

لاکرهای VIP

لاکرهای VIP کمدهای اختصاصی اعضاء هستند که برای مدت زمان مشخصی در اختیار هر عضو خاص یوجیم قرار می گیرند. لباس هایی که توسط اعضاء در این لاکرها قرار داده می شوند توسط گروه یوجیم شسته و مرتب شده و به لاکرها برگردانده می شوند. تعداد 290 لاکر VIP در شعب مختلف یوجیم در دسترس قرار دارد. این فضاهای اختصاصی فرصت مناسبی در اختیار شما قرار خواهد داد تا با قرار دادن نمونه محصول، کاتالوگ، پیشنهادهای تخفیفی و … محصولات و خدمات خود را به اعضاء معرفی کنید.

شعبهجمارانسبحانکوهستانزعفرانیه
لاکر VIP122168152168

 

تبلیغات محیطی ( رمپ جماران )

ورودی سمت راستخروجی سمت راست
180*20159*31
180*21169*31
180*21167*31
160*21169*31
100*21160*31
170*21160*31
100*21180*31
168*21180*31
170*21 
170*21 
160*21 
160*21 
170*21 
169*21 
170*21 

سمپلینگ

شاید بهترین راه اولیه محصول به مخاطبان هدف مواجه کردن آن ها با محصول باشد. اگر شما هم ارائه کننده محصول هستید از امکان سمپلینگ در مکان های تعریف شده یوجیم استفاده کنید و مخاطب را بی واسطه با کیفیت و ویژگی های محصول خود مواجه کنید.

فروش خدمات ورزشی

گــروه یــوجیــم بــا محــور قــرار دادن ســلامتی و ســبک زندگــی بــه عنــوان ارزش اصلـی و ترکیـب دانـش متخصصـان همـگام بـا علـم روز پزشـکی، تجربـه متفـاوت و ارزشـمندی را بـرای هـر فـرد بـه ارمغـان آورده اسـت. ایـن خدمـات ضمــن ارتقــاء ســطح سـلـامتی کارکنــان یــک ســازمان، ســطح بهــره وری آن را نیــز بهبــود می بخشــند. حضــور در باشــگاه های یوجیــم بــا توجــه بــه محیــط صمیمـی، مفـرح و سرشـار از آرامشـی کـه ایـن مجموعـه فراهـم آورده، موجـب بهبـود عملکـرد افـراد مـی گـردد.
گـروه یوجیـم از ابتـدای فعالیـت خـود اسـتراتژی و چشـم انـداز توسـعه را در اولویت هــای اســتراتژی های کلان ســازمانی خــود مشــخص نمــود و بــا هــدف قـرار دادن افتتـاح سـالیانه یـک مجموعـه جدیـد، اکنـون بـا بیـش از 4 شـعبه فعـال فیزیکـی و غیـر فیزیکـی در مناطـق مختلـف پایتخـت در حـال فعالیـت میباشـد. زنجیـره ای بـودن ایـن شـعب ایـن امـکان را بـرای مخاطبـان فراهـم آورده اسـت کـه تنهـا بـا عضویـت در یکـی از شـعب یوجیـم در هـر زمـان بـه نزدیکتریـن شـعبه مـورد نظـر خـود مراجعـه نمـوده و از خدمـات و امکانـات سـطح بـالای ورزشـی و تندرسـتی بـا اسـتانداردهای روز دنیـا اسـتفاده نماینـد.
خانــواده یوجیــم همــواره احســاس مســئوليت نســبت بــه جامعــه و محیــط زیســت را از طريــق فعاليت هــای خيريــه و عام المنفعــه در ارزش هــای کلیــدی خـود قـرار داده اسـت.

خدمات ورزشی

– باشگاه های مجهز به جدیدترین دستگاه ها

– خدمـات بوفـه سلامت شـامل انـواع نوشـیدنی و غذاهـای مناسـب ورزشـکاران ( زیـر نظـر متخصصـان تغذیـه در مجموعه هـای ورزشـی گـروه یوجیـم )

– فود هال با مجموعه ای گسترده از رستوران ها و کافی شاپ های با کیفیت

– خدمات تن آسایی شامل اسپا و ماساژ زیر نظر متخصصان

– خدمات آرایش و پیرایش مخصوص آقایان مستقر در مجموعه های ورزشی

– خدمات مشاوره و فروش تجهیزات ورزشی به صورت آنلاین و حضوری

– مشاوره، طراحی، ساخت و نگهداری فضاهای ورزشی

– ارائـه خدمـات ورزشـی بـه صـورت گروهـی یـا خصوصـی زیـر نظـر مربـی حرفـه ای در محـل کار یـا منـزل

– خدمــات مشــاوره ای پزشــکی – ورزشــی بــا اســتفاده از بــه روز تریــن تجهیــزات بــه ویــژه در حــوزه چــکاپ و تســت ورزشــی دســتگاه قلبــی- عروقــی و تنفســی

– خدمات کارواش و رسیدگی به خودرو

تجربه همکاری با برندهای معتبر