ALIREZA TORABZADE

Personal Trainer at Sobhanدانشجو ارشد فیزیولوژی ورزشی محض ( ترم اخر علوم تحقیقات)

کارشناسی فیزیولوژی ورزشی (تهران مرکز )

مربیگری درجه 3 آماده جسمانی

حکم قهرمانی رشته فیزیک در استان های تهران و سمنان

گواهی تخصصی حرکت شناسی پیشرفته در بدن سازی( وابسته به فدراسیون پزشکی ورزشی)

گواهی تخصصی بدن سازی فیتنس و مکمل های ورزشی

گواهی تخصصی روش های نوین در ارائه برنامه های غذایی و مکمل های غذایی

گواهی تخصصی روش های نوین نسخه نویسی در فیتنس

کارگاه تخصصی شکم پهلو ونواحی مرکزی بدن cx

    • سبحان