ARSHIA NOORI

Personal Trainer at Koohestanدانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی(دانشگاه شهید بهشتی)

کارشناس علوم ورزشی (دانشگاه خوارزمی)

مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه۳

آناتومی پیشرفته بدنسازی (Advance bodybuilding anatomy)

کارگاه آماده‌سازی مسابقات بدنسازی (Contest prep workshop)


    • کوهستان