SOUROSH SOTODE NIA

Personal Trainer at Koohestanدانشجوی تربیت بدنی

مربیگری خصوصی فیزیک و بادی بیلدینگ از آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکا (NASM PBC)

مدرک مربیگری خصوصی از انجمن بین المللی علوم ورزشی آمریکا (ISSA CPT)

گواهی طراحی تمرین برای شاگردهای مختلف از ACE

گواهی تناسب اندام برای افراد با معلولیت های ذهنی از ACE

مدرک داوری کراسفیت

    • کوهستان